آزمایش هدایت حرارتی

ضریب هدایت حرارتی مواد و مقاطع کامپوریت توسط این مجموعه انجام می پذیرد

http://facadec.ir/google64c2a2471513f0e4.html