پروژه های تخصصی نما

 

 

 

baran baran2 shian varzshi shyan yazd

 

آقای مهندس منصور اجلّی از اعضای  فاسادک در پروژه های مذکور به عنوان طراح فعالیت داشته است.

 

b1b4b5b03b2b02b9b6b7b8b11
آقای مهندس حمید میکال از اعضای  فاسادک در پروژه های مذکور به عنوان طراح فعالیت داشته است.

http://facadec.ir/google64c2a2471513f0e4.html