آزمایش های نما کرتین وال:

جهت اطمینان از هوابندی و آب بندی نما کرتین وال طبق دستورالعملهای بین المملی نیاز به آزمایشهای از جمله آزمایشهای ذیل است

۱-آزمایش آب بندی نما

Water Proofing  مستندات مربوط به (به شیوه سایکلیک) ASTM E بر اساس آیین نامه    E 547-00

۰۰-ASTM E 547

ASTM سیستم نمای شیشه ای کرتین وال بر اساس شیوه ارائه شده در آیین نامه   آمریکا و آزمایش E 547-00 های انجام شده در آیین نامه مزبور کنترل و تمامی ضوابط مربوطه در مورد نماهای شیشه ای کرتین وال لحاظ می شود. در آزمایش های انجام شده میزان مقابله نمای شیشه ای با نفوذ آب زمانی که سطح خارجی به شکل شبیه سازی شده در معرض پاشش آب با فشار متغییر قرار می گیرد اندازه گیری می شود.

این روش شامل آب بندی کردن وجه رو به جریان پاششی آب و اعمال جریان مناسب می باشد که طی آن با فرایندی استاندارد میزان مقاومت در برابر نفوذ آب که با جریانی سایکلیک و استاتیک تحت فشار هوای مناسب اعمال می شود تعیین خواهد شد .گفتنی است در حالی که آب با فشار و نرخ مورد نظر در حال پاشش روی سطح خارجی مورد آزمایش می باشد نفوذ و رسوخ آب به داخل سیسیتم نما اندازه گیری و مشاهده می شود.

سیستم پاشش آب باید باید توانایی پاشش به سمت سطح مورد آزمایش را به صورت یکنواخت و با نرخ حداقل۳٫۴ لیتر بر متر مربعداشته باشد. این سیستم می باید دارای نازل هایی بوده که با فواصلی برابر از یکدیگر قرار گرفته و با قابلیت تنظیم میزان مشخصی از آب پاشش روی سطح را انجام دهد.

تمامی اجزاء و قطعات موجود در نمونه آزمایشی باید به اندازه واقعی بوده و دتیل ها , مصالح و مواد مصرفی نیز می باید دقیقا مشابه مقادیر و کیفیت های واقعی مصرف شده در یک ساختمان واقعی باشد.

لازم به ذکر است که تمامی اتصالات و ساپورت های موجود در نمونه باید به شکلی کاملا دقیق شبیه سازی شوند.  [به علت استفاده از نمونه واقعی در سیستم یونیاتیز به این کنترل نیازی نیست]

در آزمایش فوق نفوذ آب به داخل سیستم به منزله شکست آزمایش بوده اما آب جمع آوری شده توسط زهکش ها و گاتر های موجود در سیستم نما باعث شکست این آزمایش نخواهد شد. مدت زمان پاشش آب باید به اندازه  سیکل معینی بوده و تعداد سیکل هایی که در روی سیستم مورد آزمایش تکرار می شود باید حداقل به اندازه دو سیکل کامل باشد که هرکدام از آنها پنج دقیقه به طول می انجامد به هیچ عنوان مدت زمان این آزمایش نباید کمتر از ۱۵ دقیقه به طول اانجامد.

Water Proofing facadec.ir

شمای کلی  آزمایش

بعد از پایان آزمایش بند های زیر باید طی گزارشی جهت بررسی صحت و درستی نتایج ارائه شوند:

۱ . تاریخ و روز انجام آزمایش

  1. مشخصات نمونه آزمایش ( تولید کننده , اندازه , مصالح مصرفی , منبع تامین مواد مورد نیاز و سایر اطلاعات مورد نیاز )
  2. نقشه دقیقی از نمونه مورد نظر که به دقت اندازه ها و ویژگی های فیزیکی شامل مقطع اندازه گذاری شده پروفیل ها , ابعاد در و چیدمان آن ها , نحوه آب بندی و در صورت انجام آزمایش روی اسکای لایت زاویه ای که نازل پاششی باید با نمونه داشته باشد تعیین شود.
  3. ضخامت شیشه مصرفی

۵٫گزارش از تمامی نقاط داخلی نمونه که آب به سطح آن ها نفوذ نموده

  1. گزارشی از تغییرات احتمالی در نحوه اجرای آزمایش به شیوه فوق الذکر

گفتنی است طبق استاندارد مورد نظر تمامی مراحل این آزمایش روی نماهای شیشه ای و کرتین وال آزمایش شده و ضوابطی که برای طراحی , نصب و اسمبل کردن قطعات در چنین نماهایی اجرا می شود همگی مطابق با نتایج بدست آمده از این آزمایش می باشد.

۲-آزمایش هوابندی نما

Air Proofing

ASTM E283بر اساس آیین نامه

ASTM E283  :

این آزمایش فرایند استاندارد آزمایشگاهی برای تعیین میزان نفوذ هوا به داخل نمونه را از طریق پنجره ها , نماهای کرتین وال و در ها را بررسی می نماید. این شیوه آزمایشی برای مصارف آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد و افرادی که از فرایند فوق الذکر استفاده می کنند باید مسلط به علم مکانیک سیالات نحوه استفاده از وسایل آزمایشگاهی مختلف باشند.آزمایش بررسی نفوذ هوا به داخل سیستم شامل آب بندی و هوابندی یک نمونه بوده که از یک یا چند وجه در مقابل فشار و جریان هوا قرار می گیرد. باید دقت نمود که انجام این آزمایش در محیطی غیر نرمال و یا با دمایی متغییر در طول نمونه می تواند باعث ایجاد تغییراتی در میزان نرخ نفوذ هوا به داخل شود که راه حلی برای آن در این شیوه آزمایش پیش بینی نشده و پارامتر هایی که تغییر در چنین فرایندی ایجاد می کنند در این آزمایش در نظر گرفته نمی شوند.

پارامتر های مورد استفاده در این آزمایش :

L/(s.m2) = نرخ نفوذ هوا با واحد ql یا qA

) m3/s  = حجم هوایی که در واحد حجم وزیده می شود ( Qe

= حجم هوایی که در واحد زمان و در شرایط دمایی و فشار که به شرایط استاندارد تبدیل شده به نمونه نفوذ می نماید Qs

واحد=L/s

= سطح نمونه A

شرایط استاندارد مفروض :

فشار :  کیلو پاسکال

دما :  درجه سانتی گراد

چگالی هوا :  کیلوگرم بر متر مکعب

= فشار استاتیک هوا روی نمونه Pa

) L/s= جریان کلی هوا ( Qt

در این آزمایش یک منبع هوای مناسب برای ایجاد فشار و مکش مناسب در سطح مورد آزمایش نیاز است ,  این منبع باید تحمل فشار های متغییری که احتمال دارد در حین آزمایش بوجود آید را دارا باشد. حداقل یک شیر کنترل فشار هوای استاتیک در هر طرف نمونه باید مورد استفاده قرار بگیرد تا فشار هوای متغییر در نمونه را اندازه گیری نماید.

گفتنی است برای تولید فشار هوای مناسب دمنده ای قابل تنظیم که می تواند جریان معکوس نیز تولید نماید مورد استفاده قرار می گیرد.

سطح مورد آزمایش نیز باید اندازه کافی داشته تا بتوان عملکرد اجزای مختلف را به دقت مورد بررسی قرار داد , در نماهایی همچون کرتین وال عرض نمونه نباید کمتر از دو دهنده بوده و تمام ساپورت ها و اتصالات باید به طور کامل اجرا و مدل سازی شود. تمامی المان های سازه ای به کار رفته نیز باید تا حد امکان دقیقا شبیه سازی شوند.

محاسبات:

( جریان هوا در حالت استاندارد) Qst (نفوذ هوا ) Qe , ( جریان کلی هوا ) Qtبا استفاده از روابط زیر و پارامتر های  محاسبه می شود :

Qs=Q(W/Ws)^0.5

W3.485*10^-3*(B/(T+273))

که در روابط فوق :

L/s= جریان هوا در شرایط غیر استاندارد بر حسب Q

 

گزارش هایی که می باید بعد از انجام آزمایش ارائه شود به شرح زیر می باشد:

۱ روز و ساعت انجام آزمایش و ارائه گزارش

۲ضخامت شیشه و نحوه آب بندی های انجام شده در نمونه

۳ پروفیل ها از نفشه ها دتیل شده , اندازه و چینش صحیح  المان و همچنین تمامی تغییرات لحاظ شده روی نمونه جهت اطمینان به نتایج آزمایش

 [در خصوص نما کرتین وال یونیتایز این بند مطرح نیست]

۴لیستی از متغییر های موجود در آزمایش

۵ گزارشی از مقدار Qs و نرخهای Ql و  QA

 

 

 

http://facadec.ir/google64c2a2471513f0e4.html