در صورت درخواست کارفرما از طرح نهائی با دستگاه برش لیزر مقوا بالسا یا صفحات پلکسی برش داده می شود و در نهایت ماکت طرح مونتاژ می گردد

http://facadec.ir/google64c2a2471513f0e4.html