مزایای کرتین وال یونیتایز

روش کار سیستم یونیتازید:

۱-نقشه برداری ( در طراحی کلیه نماها مدرن مطرح می باشد):

در کلیه نماهای که با اصول مهندسی نما ساخته می شوند نیازمند نقشه برداری و کنترل رقومی و هندسی می باشند که علاوه بر تطبیق طرح با نقشه برداری می باشد. در پروژه های که چندین اکیپ اجرائی وجود دارند هماهنگی کدها نقشه برداری الزامی به نظر می رسد از این جهت اعلام بنچ مارکهای پروژه به اکیپ نقشه برداری و وجود ناظر نقشه برداری حائز اهمیت است، روش پیاده سازی نما و فصل مشترکها با دستکها یا پیلارها نقشه برداری مقدور خواهد بود. در صورتی که نظام قوی در نقشه برداری وجود نداشته داشته باشد چندین گروه امکان فعالیت همزمان نخواهند داشت و بهتر است نما که با سازه هماهنگ شده است در پروژه غالب باشد

بنابراین با وجود تجهیزات مدرن نقشه برداری و پیاده سازی و از طرفی  تکیه بر علوم مهندسی و دانش نرم افزاری ، انجام برداشت و پیاده سازی طرح  به سهولت و دقت انجام می گیرد

 

 facadec.ir.unitized (4)

 

 تصویر شماره ۱: نقشه برداری سه بعدی سایت

۲-تهیه نقشه های شاپ درائینگ شامل

۲-۱طراحی زیرسازی مخصوص نصب کرتین وال: زیر سازی نما کرتین وال با سیستم یونیتایز بسیار مدرن و همسو با معماری های تک می باشد در زیر سازی نما کرتین وال اقدامات مهم زیر می بایست انجام گردد

facadec.ir.unitized (5)

تصویر شماره ۲: جزئیات زیرسازی کرتین وال یونیتایز برگرفته از شرکت رینرز

۲-۱-۱-جانمائی لبه بیرونی زیرسازی متناسب با خط بحران

۲-۱-۲برآورد حداکثر فاصله بین ملیون (mullion)  یا همان لامل عمودی با لبه سازه ای سقف است که این اندازه در محاسبات سازه تاثیرگذار است

facadec.ir.unitized (6)

تصویر شماره  ۳ :برآورد ناشاقولیها

۲-۱-۳طراحی زیرسازی به صورت کانسپت به نحوی که متناسب با ساختار پروژه باشد

facadec.ir.unitized (7)

تصویر شماره۴ : زیرسازی برای سقف بتنی و میزان ناشاغولی کم

۲-۱-۴محاسبات مقاطع مورد نیاز، طول جوش، رول بولتها، استیفنر در صورت نیاز

۲-۱-۵کنترل محاسبات با ارتفاع کف سازی

۲-۱-۶پیش بینی تجمع آرماتور در مقاطع بتنی

۲-۱-۷کنترل ظرفیت باربری مقطع

۲-۱-۸ تصویب طرح و اجرا

۲-۲مدول بندی نما

در طراحی نما با سیستم یونیاتیز مدول بندی نما بسیار حائز اهمیت است و بهتر است از افزایش تعداد مدولها پرهیز گردد و محل اتصال کامل در یک راستا شاغول باشد

facadec.ir.unitized (8)

تصویر شماره  ۵ :طراحی مدولار سیستم یونیتایز

۲-۳محاسبات مقاطع مورد نیاز 

براساس مبانی طراحی سازه، رفتار شیشه، بار غالب(همچون باد)، ارتفاع المان سازی و ارتفاع آن از کف زمین و کنترل رفتار در زمان زلزله، تنش های حرارتی و انفجار در صورت نیاز براساس آئین نامه های بین المللی طرح و با مقرارت ملی ساختمان نیز مجدد کنترل می گردد

۲ -۴ طراحی شمیشری (طول اتصال)

عملکرد مطلوب  سازه ای مدولها در  محل اتصال مد نظر است که با الحاق عنصری که در داخل لامل صورت می گیرد طول ورود و گیرداری شمشیری در غلافی می بایست محاسبه گردد. شمشیری با سوراخ بر روی آن نقش جای قلاب و یا سیم بکسل را نیز بازی می کند

۵٫۱

تصویر شماره ۶:  طراحی نقشه با توجه به سیستم نصب، نحوه حمل، اتصال دو مدول با غلافی(conection)

۲۲-۵ تهیه نقشه برش و نصب مقاطع

کلیه قطعات بر اساس نقشه  هر مدول  برش ،چیدمان و مونتاژ گردند

۲-۶ کنترل درزبندی،هوابندی و آب بندی در طرح

کلیه درزهای که امکان نفوذ آب و هوا را دارند می بایست کاور گردند. در انتخاب جنس ، طول و … می بایست مشخصات فنی شرکت سازنده مطالعه گردد

facadec.ir.unitized (9)

تصویر شماره  ۷ : آب بندی و هوابندی کلیه درزهای اجرائی

۳-ساخت در کارگاه (تولید)

جهت تحت کنترل بودن ساخت از عوامل جوی، گرد غبار، سهولت آزمایش، راحتی کنترل مقطع یونیتایز در کارگاه تولید عملیاتی می گردد. در محلهای پر بارش و یا غیرکابل کنترل سیستم یونیاتیز برنامه زمانبندی را از ریسک مــدت اجرا نجات می دهد در بیشتر  پروژه ها که زودتر  از موعد از پیش مقرر شده  ، پروژه را تحول می نمایند  از این مزیت استفاده می کنند

facadec.ir.unitized (10)

تصویر ۸ مونتاژ کرتین وال در کارخانه

۴-حمل به محل نصب

متناسب با سایز مدولها وسیله حمل مناسب که امکان مانور بیشتری در سایت وجود دارد تهیه می شود که این مهم با بررسی ابعاد کامیونتها امکان پذیر است

۵-نصب

براساس نقشه ها زیرسازی تهیه و کنترل می گردد و نصب به سهولت با تجهیزات بالابرنده و نیروی انسانی انجام می گردد

۹٫۲

تصویر شماره  ۹ حمل مدول به محل نصب

 

 

 

جدول مقایسه ای سیستم نصب یونیتایز و استیک:

سیستم نصب یونیتایز که شامل  ساخت مقاطع، الحقات و نصب شیشه در کارگاه ساخت می باشد وسپس شیشه بر روی آن قرار می گیرد

ردیف شرح مزیت کار نوع فعالیت در سیستم استیک نوع فعالیت در سیستم یونیتایز
۱ نصب المانهای افقی و عمودی در سایت انجام می گیرد در کارخانه نصب می شود
۲ نصب شیشه در سایت انجام می گیرد در کارخانه نصب می شود
۳ آب بندی سیستم در سایت انجام می گیرد در کارخانه نصب می شود
۴ شکست شیشه به علت نیاز به حمل در طبقات، استقرار در قاب و برخورد لبه ها از یک طرف و گستردگی غیریکنواخت تنشها بیشتر است به علت نصب شیشه در کارخانه و پخش تنشهای فیکس شیشه ، شکست آن نـــزدیک به صــفر می باشد
۵ قرارگیری اجزا کلیه قطعات و اکسسوریها باید در سایت نصب شود کلیه قطعات و اکسسوریها در کارخانه  نصب و مونتاژ می شود
۶ همزمانی فعایتها فعالیت ردیف ۱ الی ۴  به صورت جداگانه انجام می شود فعالیت ردیفهای ۱ الی ۴ به صورت همزمان است
۷ بسته بندی لاملها ، قطعات جداگانه بسته بندی می شود یک مدول قابل نصب در پالت فلزی یا چوبی بسته بندی می شود
۸ جابه جائی در سایت کلیه اتصالات می بایست به محل نصب جداگانه حمل و توزیع شود یک مدول با بالابرنده ای مانند تاور به آسانی قابل انتقال است
۹ جابه جائی در طبقات

 

لاملها با تاور کرین و مابقی با آسانسور کارگاهی حمل می شود مدول با تاور کرین یا بالابرنده مخصوص حمل می شود
۱۰ زمان جابه جائی در سایت و طبقات بیشتر است کمتر است

تصاویر ۱۰ و ۱۱

۱۱ تعویض قطعات معیوب در سیستم استیک با خرابی یک لامل منطقه بزرگی می بایست دوباره بازگشائی گردد در سیستم یونیتایز سهولت بیشتری دارد(بسته به سیستم و مشخصات فنی تولید کننده متفاوت است)
۱۲ کیفیت عایق بندی

 

با ساخت نمونه قابل کنترل است کیفیت مطلوبی دارد و در کارخانه قابل کنترل است
۱۳ کیفیت درناژ با نصاب قطعاتی چون end piece و derange sheet قابل کنترل است کیفیت درناژ با احتساب بالاترین فشار که وارد می شود در تمامی نقاط یکسان است و از روش های دیگر بسیار مطلوب تر است
۱۴ عملکرد در برابر زلزله

تصویر شماره ۱۱

نیاز به کنترل محاسباتی دارد بسیار مطلوب است

 

 

ردیف شرح مزیت کار نوع فعالیت در سیستم استیک نوع فعالیت در سیستم یونیتایز
۱۵ درزهای حرارتی نیاز به طراحی دارد بسیار مطلوب است
۱۶ نیاز به دسترسی خارجی

تصویر شماره۱۱ و ۱۴

نیاز دارد در بیشتر مواقع نیاز نیست
۱۷ مدت ساخت معمولی چهل درصد کمتر پس از تائید نقشه ها و جنس
۱۸ ایمنی نصب و تعویض

به علت عدم نیاز به دسترسی خارجی

قابل احراز است

ولی با عدم رعایت پرسنل و کنترل HSE

احتمال خسارت جانی بیشتر است

ایمنی بالاتر است
۱۹ منظر حین ساخت داربست یا کلایمر مانع دید است به صورت معجزه آسا نما به یکباره خود را نشان می دهد
۲۰ مشاهده بافتهای مختلف نما به صورت مرحله به مرحله است

ناظر در طول ساخت مناظر متعددی را می بیند

ملحقات نما، پوسته دوم قابل نصب بر روی مدول هستند

 

۲۱ نصب نما غیر از شیشه قابل کنترل نیست امکانپذیر است

تصویر شماره بیست و سه

۲۲ معماری های تک محصول معماری مدرن با معماری روز و های تک همسو می باشد

 

۲۳ سهولت آزمایش نیاز به ساخت نمونه مشابه با نمونه اجرائی است که به صورت کامل و واقعی امکانپذیر نیست

 

نمونه واقعی که قرار بر نصب در سایت است استفاده می شود
۲۴ هزینه آزمایشگاه نیازمند هزینه ساخت نمونه واقعی است و صدر هدر رفت شیشه و مقاطع آلومینیومی می شود نیازمند هزینه جداگانه نیست
۲۵ کاهش هزینه نظارتی نیاز به نظارت فنی و ایمنی بیشتری دارد نظارت فنی متمرکز و در دوره کوتاهی است.نظارت ایمنی کمتر احتیاج دارد
۲۶ اطمینان از نتیجه آزمایش به دلیل امکان عدم مطابقت کامل با نمونه واقعی کمتر است نتیجه آزمایش قابل اعتماد و استناد است
۲۷ حراست کارگاهی جهت نگهداری اکسسوریهای گران قیمت در انبار و محل نصب می بایست تدابیر حفاظتی و حراستی پیش بینی گردد حراست و حفاظت از آن ساده تر می باشد

تصاویر مربوط به جدول مقایسه ای:

facadec.ir.unitized (11)

تصویر شماره  ۱۰ : سهولت انتقال از داخل طبقه

facadec.ir.unitized (12)

تصویر شماره  ۱۱: انتقال مدولهای بزرگ (over size) از بیرون

facadec.ir.unitized (13)

تصویر شماره ۱۲ : به علت منقطع بودن مقطع و ملحقات عملکرد مطلوب لرزه ای سیستم یونیتایز

facadec.ir.unitized (1)

تصویر شماره  ۱۳: نصب متریال غیر از شیشه با استراتژی نصب نما کرتین وال سیستم یونیتایز

facadec.ir.unitized (2)

تصویر شماره ۱۴عدم نیاز به دسترسی خارجی، ایمنی بیشتر در نصب مدولهای بزرگ

facadec.ir.unitized (3)

تصویر شماره ۱۵ لاستیکهای EPDM قابل رویت در مدولها

محدودیتها سیستم یونیتایز:

۱-کنترل نقشه برداری بالا( توسط اکیپهای متخصص نما انجام می گردد)

۲-نیاز به تاورکرین و یا بالا آورنده مشابه

۳- نیاز به مدول بندی

 روش نصب یونیتایز هزینه ها را افزایش می دهد؟

پاسخ به این سوال نیاز به نگرشی ژرف در محاسن روش ساخت سیستم یونیتایز  دارد در نگاه اول هزینه نسبی ساخت سیستم بیونیتایز بیش از سیستم استیک می باشد اما در نگاه کلان هزینه های اصلی کارفرما و بهره بردار را با شرح ذیل تعدیل و کاهش می دهد

۱-با کاهش مدت ساخت نما سبب تعجیل در اتمام پروژه می گردد بنابراین سرمایه که از زمان طراحی، گودبرداری، ساخت سازه هزینه شده بود زودتر به محصول دهی منجر می شود

۲-هزینه های خسارت جانی پروژه را به حداقل می رساند

۳-بر اثر عوامل جوی پروژه کمتر متوقف خواهد شد

۴-به علت استفاده ازبالاترین  تکنولوژی روز، سبب جلب توجه نشریات ، دانشگاهها و اساتید فن خواهد شد این مهم سبب جلوه پروژه به عنوان یک بنای شاخص و ارزش افزوده خواهد شد.

۵-در زمان بهره برداری در صورت خسارت با ذخیره مدولهای جایگزین با بالاترین سرعت و کمترین هزینه مشکل برطرف می گردد.

۶-کاهش ریسکهای نما پروژه

 نوشته: منصور اجلّی

۱۵ بهمن ۱۳۹۴

 

 

 

 

 

 

نظر شما در خصوص مطالب سایت چیست

مشاهده آمار

http://facadec.ir/google64c2a2471513f0e4.html